Визначення рівня читацького кругозору сучасних першокусників – майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було визначено рівень читацького кругозору сучасних першокусників – майбутніх учителів початкових класів. Читацький кругозір – це обсяг знань і широта інтересів до літературних творів, розвиток мови, уяви, читацького досвіду. Серед показників читацького кругозору виділяють такі характеристики: широта, структурованість, глибина. Автором в статье был определен уровень читательского кругозора современных первокусников – будущих учителей начальных классов. Читательский кругозор – это объем знаний и широта интересов к литературным произведениям, развитие речи, воображения, читательского опыта. Среди показателей читательского кругозора выделяют следующие характеристики: широта, структурированность, глубина. The author in the article determined the level of the reader's outlook of modern first-magicians-future primary school teachers. Reading horizons are the amount of knowledge and breadth of interest in literary works, development of speech, imagination, reading experience. Among the indicators of reading horizons the following characteristics are distinguished: breadth, structure, depth.
Опис
Ключові слова
читацький кругозір, підготовка вчителів, студентські роботи, читательский кругозор, подготовка учителей, студенческие работы, reading horizon, teacher training, student work
Цитування
Новак Н. Визначення рівня читацького кругозору сучасних першокусників – майбутніх учителів початкових класів / Н. Новак // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 61.