Сталі вирази з семантикою "відсутність світла" в російській та китайській мовах (до постановки проблеми)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрены фразеологические единицы, которые активно употребляются в русском и китайском языках, имеют различную семантику, этимологию, особенности функционирования, а также этнокультурную и лингвокультурную специфику. Русский и китайский языки относятся к разным языковым семьям, различным типам морфологической классификации языков, имеют совершенно неодинаковый ареал распространения. У статті розглянуто фразеологічні одиниці, які активно використовуються в російській та китайській мовах, мають різну семантику, етимологію, особливості функціонування, а також етнокультурну та лінгвокультурну специфіку. Російська та китайська мови відносяться до різних мовних сімей, різним типам морфологічної класифікації мов, мають зовсім неоднаковий ареал поширення. The article deals with the phraseological units, which are actively used in the Russian and Chinese languages, have different semantics, etymology, features of functioning, as well as ethno-cultural and linguocultural specificity. The Russian and Chinese languages belong to different language families and have different Russian and Chinese languages belong to different language families, different types of morphological classification of languages, and have absolutely different ranges.
Опис
Ключові слова
фразеологические единицы, семантика, русский язык, китайский язык, устойчивые выражения, магистерские работы, фразеологічні одиниці, російська мова, китайська мова, сталі вирази, магістерські роботи, idioms, semantics, russian language, chinese language, vernacular, master's works
Цитування
Чу Йівей. Сталі вирази з семантикою "відсутність світла" в російській та китайській мовах (до постановки проблеми) / Чу Йівей // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 155–157.