«ПРИКОРДОННЯ» ЯК ПЛОЩИНА ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СХОДІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, вид-во Чабаненко Ю. А.
Анотація
У статті автор аналізує феномен «прикордоння» в площині ісламського цивілізаційно-культурного поля, його етноконфесійний вимір, а також виокремлює явище ісламського фундаменталізму як транскультурного проекту в протистоянні «Схід – Захід». «Прикордоння» розглядається не лише як площина крос-культурних контактів в історичному розвитку етносів на мусульманському Сході, але й як зона етноконфліктного протистояння. В статье автор анализирует феномен «пограничья» в плоскости исламского цивилизационно-культурного поля, его этноконфессиональное измерение, а также выделяет явление исламского фундаментализма как транскультурного проекта в противостоянии «Восток ‒ Запад». «Пограничье» рассматривается не только как плоскость кросс-культурных контактов в историческом развитии этносов на мусульманском Востоке, но и как зона этноконфликтного противостояния.In this article the author attempts to analyze the phenomenon of «borderland» in the plane of the Islamic civilization and cultural fields, its ethnic and religious dimension, and the separation of the phenomenon of Islamic fundamentalism as a trans-cultural project in the opposition «East – West» has also been found. «Borderlаnd» is considered not only as a plane of cross-cultural contacts in the historical development of ethnic groups in the Muslim East, but also as an area of ethno-conflict opposition.
Опис
Ключові слова
«прикордоння», мусульманський Схід, цивілізаційно-культурне поле, етноконфесійні конфлікти, ісламський фундаменталізм, транскультурний проект, «пограничье», мусульманский Восток, цивилизационно-культурное поле, этноконфессиональные конфликты, исламский фундаментализм, транскультурный проект, «Borderland», Muslim East, civilization and cultural fields, ethnic and religious conflicts, Islamic fundamentalism, trans-cultural project
Цитування
Ямпольська Л. М. «Прикордоння» як площина етноконфесійних конфліктів на мусульманському Сході (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Л. М. Ямпольська // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького ; редкол. : В. А. Смолій (голов. ред.) та ін. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – Вип. 10. – С. 149–152.