THE PROBLEM OF GENDER IDENTITY IN THE ENGLISH LANGUAGE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Gender-neutral language, also referred to as gender sensitive language, is an umbrella term for feminist language reform efforts. Such reforms are aimed at changing the masculine, androcentric, i.e. a male-centric structure of language that, within a patriarchal society, confers social privilege on the male and makes male the social norm. A popular option to mitigate linguistic sexism and gender neutralization are feminitives – designations for women, devoid of concomitant pejorative meanings and associations. Feminism and gender issues are gaining popularity not only in global society, but also in linguistics, and more precisely in the English language. Any language partly determines how we think and how we perceive the world. But language is a complex and clumsy system that has evolved over many centuries, and changes take root in it for a long time and do not always occur naturally. Particularly heated debate flares up when the conversation turns to the expression of gender. By gender, we mean the socially acquired characteristics of people. If sex is given by birth from nature, then gender is socially organized and socially constructed. Norms, roles, gender expectations are all culturally determined and change over time. It concerns the traditionally “female” or “male” professions in which both are employed today, the difficulties with how to address non-binary persons (people who do not clearly define themselves as male or female) and how to account for people of different genders when addressing and many other more complex issues. Гендерно-нейтральна мова, яку також називають гендерно-чутливою мовою, є загальним терміном для позначення феміністичних зусиль з реформування мови. Такі реформи спрямовані на зміну маскулінної, андроцентричної, тобто орієнтованої на чоловіка структури мови, яка в патріархальному суспільстві надає соціальні привілеї чоловікові та робить чоловіка соціальною нормою. Популярним варіантом пом'якшення мовного сексизму та гендерної нейтралізації є фемінітиви – позначення жінок, позбавленних супутніх принизливих значень та асоціацій. Фемінізм та гендерна проблематика набувають все більшої популярності не лише у світовому суспільстві, а й у лінгвістиці, а точніше в англійській мові. Будь-яка мова частково визначає те, як ми мислимо і як ми сприймаємо світ. Але мова – це складна і неповоротка система, яка еволюціонувала протягом багатьох століть, а зміни в ній приживаються довго і не завжди відбуваються природно. Особливо палкі дискусії розгораються, коли розмова заходить про вираження гендеру. Під гендером ми розуміємо соціально набуті характеристики людей. Якщо стать дається при народженні від природи, то ґендер є соціально організованим і соціально сконструйованим. Норми, ролі, гендерні очікування – все це культурно детерміновано і змінюються з плином часу. Це стосується і традиційно "жіночих" чи "чоловічих" професій, в яких сьогодні зайняті і ті, і інші, труднощі з тим, як працювати з небінарними особами (людей, які чітко не визначають себе як чоловіки або жінки), а також з тим, як враховувати людей різної статі при зверненні та багато інших більш складніших питань.
Опис
Ключові слова
gender identity, gender-neutral words, feminitives, non-binary person, feminist movement, sexism, feminine, masculine, English language, linguistics, гендерна ідентичність, гендерно-нейтральні слова, фемінітиви, небінарні особи, феміністичний рух, сексизм, жінки, чоловіки, англійська мова, лінгвістика
Цитування
Viediernikova T. V. The problem of gender identity in the English language / T. V. Viediernikova // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 89–94.