Реалізація технології формування естетичної культури майбутніх вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Стаття присвячена одній з актуальних проблем у професійній та дошкільній освіті – формуванню естетичної культури майбутніх вихователів. Визначено проблеми формуванню естетичної культури майбутніх вихователів у контексті проєкту Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні. Охарактеризовано суть поняття «естетична культура» та визначено показники (ставлення до формування власної естетичної культури, естетичні знання (естетичний кругозір), залученість в естетичну діяльність) та рівні сформованості естетичної культури майбутніх вихователів (високий, середній, низький). Статья посвящена одной из актуальных проблем в профессиональном и дошкольном образовании – формированию эстетической культуры будущих воспитателей. Определены проблемы формирования эстетической культуры будущих воспитателей в контексте проекта Концепции развития дошкольного образования в Украине. Охарактеризованы сущность понятия «эстетическая культура» и определены показатели (отношение к формированию собственной эстетической культуры, эстетические знания (эстетический кругозор), вовлеченность в эстетическую деятельность) и уровни сформированности эстетической культуры будущих воспитателей (высокий, средний, низкий). The article is devoted to one of the current problems in vocational and preschool education – the formation of aesthetic culture of future educators. Problems of formation of aesthetic culture of future educators in the context of the project of the Concept of development of preschool education in Ukraine are defined. The essence of the concept of “aesthetic culture” is characterized and indicators (attitude to the formation of one’s own aesthetic culture, aesthetic knowledge (aesthetic outlook), involvement in aesthetic activities) and levels of formation of aesthetic culture of future educators (high, medium, low) are determined.
Опис
Ключові слова
естетична культура, майбутні вихователі, університет, освітній процес, технологія, етапи реалізації, эстетическая культура, будущие воспитатели, университет, процесс обучения, технология, этапы реализации, aesthetic culture, future educators, university, educational process, technology, stages of realization
Цитування
Давидова М. О. Реалізація технології формування естетичної культури майбутніх вихователів / М. О. Давидова, А. В. Ковтун, Н. О. Шевченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 73, т. 1. – С. 223–227.