Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти, а також уточненні критеріїв, показників та рівнів готовності до професійної діяльності у майбутніх соціальних педагогів стосовно зазначеної проблеми. Практичне значення результатів полягає в доповненні навчально-методичного забезпечення до робочих програм дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 231 – Соціальна робота. The qualification work is devoted to the problem of finding effective means of training future social pedagogues for the prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education. The purpose of the research involves theoretical justification, development and experimental verification of a complex of means of professional training of future social pedagogues for the prevention of violent behavior of adolescents in general secondary education institutions. The theoretical significance of the study consists in the justification, development and experimental verification of a set of means of professional training of future social pedagogues for the prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education, as well as clarification of criteria, indicators and levels of readiness for professional activity among future social pedagogues in relation to the specified problem. The practical significance of the results lies in the addition of educational and methodological support to the work programs of professional training disciplines of higher education applicants of the first (bachelor's) level of specialty 231 - Social work.
Опис
Ключові слова
жорстока поведінка, соціальний педагог, профілактика, підлітки, заклад загальної середньої освіти, рівень практичної готовності, критерії, показники, violent behavior, social pedagogue, prevention, adolescents, institution of general secondary education, level of practical readiness, criteria, indicators
Цитування
Гвоздьова У. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 – Соціальна робота / У. А. Гвоздьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2022. – 57 с. + дод.
Колекції