РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено методику навчання математики у початковій школі. Процес навчання краще реалізується через безпосередню практичну діяльність, коли учні «відкривають», сприймають, осмислюють, запам'ятовують матеріал, виконуючи практичні дії з об’єктами в матеріальній або матеріалізованій формі. Саме застосування практичних робіт під час навчання математики сприяє формуванню активного учня-дослідника. Наведено засоби організації практичної роботи. Визначено види практичних робіт за різними ознаками. The publication examines the methodology of teaching mathematics in primary school. The learning process is better implemented through direct practical activity, when students "discover", perceive, understand, remember the material, performing practical actions with objects in material or materialized form. It is the application of practical works during mathematics education contributes to the formation of an active student-researcher. Means of organizing practical work are given. The types of practical work are defined according to various characteristics.
Опис
Ключові слова
викладання математики, початкова школа, освітній процес, практична робота, студентські роботи, teaching mathematics, primary school, educational process, practical work, student works
Цитування
Островка В. Роль практичних робіт у навчанні математики в початковій школі / В. Островка // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 53.