Риторика як компонент професійної підготовки фахівця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про застосування низки підходів щодо викладання риторики як навчальної дисципліни професійного спрямування. Проаналізовано можливості цього навчального предмета в системі підготовки фахівців різних галузей, розкрито потенційні можливості його для формування професійно значущих компетентностей. В статье говорится о применении ряда подходов к преподаванию риторики как учебной дисциплины профессионального направления. Проанализированы возможности этого учебного предмета в системе подготовки специалистов различных отраслей, раскрыты его потенциальные возможности для формирования профессионально значимых компетентностей. The article talks about the use of a number of approaches to the teaching of rhetoric as an academic discipline of the professional direction. The possibilities of this academic subject in the system of training specialists in various industries are analyzed, its potential possibilities for the formation of professionally significant competencies are revealed.
Опис
Ключові слова
риторика, предмет, підхід, компетентність, фахівець, підготовка, компонент, риторика, предмет, подход, компетентность, специалист, подготовка, компонент, rhetoric, subject, approach, competence, specialist, training, component
Цитування
Ткаченко Л. П. Риторика як компонент професійної підготовки фахівця / Л. П. Ткаченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 59–68.