Співає народний камерний хор «Ювента» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник розроблено згідно з програми навчальної дисципліни «Хоровий клас» для підготовки фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) кваліфікації викладач диригентсько-хорових дисциплін. Видання адресоване керівникам навчальних хорів, студентам музично-педагогічних закладів. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с программой учебной дисциплины «Хоровой класс» для подготовки специалистов образовательных уровней «бакалавр» направления подготовки 6.020204 «Музыкальное искусство», 014 Среднее образование (Музыкальное искусство) и «Магистр» специальности 014 Среднее образование (Музыкальное искусство) квалификации преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин. Издание адресовано руководителям учебных хоров, студентам музыкально-педагогических заведений. The educational-methodical manual is developed in accordance with the curriculum "Choral class" for training specialists of educational levels "bachelor" in the direction of preparation 6.020204 "Musical Art", 014 Secondary Education (Musical Art) and "Master" specialty 014 Secondary Education (Musical Art) qualification teacher of conducting and choir disciplines. The publication is addressed to the leaders of educational choruses, students of musical and pedagogical institutions.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, професійна підготовка, майбутні вчителі музики, народний камерний хор «Ювента», співи, художественное образование, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, народный камерный хор «Ювента», пение, art education, professional training, future music teachers, people's chamber chorus "Juventa", singing
Цитування
Васильєва О. В. Співає народний камерний хор «Ювента» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : навч.-метод. посіб. / О. В. Васильєва, В. В. Королевський ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 145 с.