Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, ТОВ “Роял Принт”
Анотація
У статті розробляється типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією з урахуванням дихотомії мова / мовлення та теорії ментального кінетизму. Синтаксичні синоніми, актуалізовані у мовленні у вигляді синтагм та висловлень, розглядаються як преференціальні конструкції зі звуженням, розширенням мовної стрижневої структури або кількісною рівнокомпонентністю, залежно від інтенції мовця і ко(н)тексту. В статье разрабатывается типология моно- и полипредикативных высказываний с синтаксической синонимией с учётом дихотомии язык / речь и теории ментального кинетизма. Синтаксические синонимы, актуализированные в речи в виде синтагм и высказываний, рассматриваются как преференциальные конструкции с сужением, расширением языковой стержневой структуры или количественной равнокомпонентностью, в зависимости от интенции говорящего и ко(н)текста. This paper is dedicated to elaboration of typology of mono- and polypredicative utterances with syntactical synonymy in the light of dichotomy language / discourse and theory of mental kinetic movement. Syntactical synonyms actualized in discourse in form of syntagms and utterances, are considered like preferential constructions with contraction, extension of pivotal structure or quantitatively equacomponental structures depending of intention of speaker and co(n)text.
Опис
Ключові слова
романська філологія, ко(н)тексти, преференціальні конструкції, синтаксична синонімія, стрижневі структури, романская филология, ко(н)тексты, преференциальные конструкции, синтаксическая синонимия, стержневые структуры, romance philology, co(n)texts, pivotal structure, preferential construction, syntactical synonymy
Цитування
Лепетюха А. В. Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / Лепетюха А. В. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки. Педагогічні науки : наук. журн. / Дніпропетр. ун-т імені А. Нобеля ; [голов. ред. Б. І. Холод, голов. ред. сер. О. Б. Тернопольський]. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – № 2 (12). – C. 227–231.