ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ТИПУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДИТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "НАІР"
Анотація
Автором висвітлено вплив музичної діяльності на формування творчого типу екологічної свідомості дитини , розкрито сутність поняття «екологічної свідомості»; здійснено оцінку педагогічного потенціалу засобів музичного мистецтва. Доведено, що творчий тип екологічної свідомості дитини формується саме на ґрунті культурних цінностей людства через збагачення особистості необхідними відомостями про естетичний зміст природних явищ, формування у дошкільника уявлень про потреби соціального та природного життя, готовності до екологічних дій. Автором рассмотрено влияние музыкальной деятельности на формирование творческого типа экологического сознания ребенка, раскрыта сущность понятия «экологического сознания»; осуществлена ​​оценка педагогического потенциала средств музыкального искусства. Доказано, что творческий тип экологического сознания ребенка формируется именно на почве культурных ценностей человечества через обогащение личности необходимыми сведениями об эстетическом смысле природных явлений, формирование у дошкольника представлений о потребностях социальной и природной жизни, готовности к экологическим действий.
Опис
Ключові слова
екологічна свідомість, екологічна освіта, екологічне виховання, діти дошкільного віку, музична діяльність, музичне виховання, розвиток творчої активності, экологическое сознание, экологическое образование, экологическое воспитание, дети дошкольного возраста, музыкальная деятельность, музыкальное воспитание, развитие творческой активности, ecological consciousness, ecological education, children of preschool age, musical activity, musical education, development of creative activity
Цитування
Григоренко В. Л. Вплив музичної діяльності на формування творчого типу екологічної свідомості дитини / В. Л. Григоренко, В. В. Сиромятнікова // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 26 трав. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; [редкол.: Б. І. Ковбас та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 156–160.