Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/616
Title: ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ТИПУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДИТИНИ
Authors: Григоренко, В. Л.
Сиромятнікова, В. В.
Keywords: екологічна свідомість
екологічна освіта
екологічне виховання
діти дошкільного віку
музична діяльність
музичне виховання
розвиток творчої активності
экологическое сознание
экологическое образование
экологическое воспитание
дети дошкольного возраста
музыкальная деятельность
музыкальное воспитание
развитие творческой активности
ecological consciousness
ecological education
children of preschool age
musical activity
musical education
development of creative activity
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Вид-во "НАІР"
Citation: Григоренко В. Л. Вплив музичної діяльності на формування творчого типу екологічної свідомості дитини / В. Л. Григоренко, В. В. Сиромятнікова // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 26 трав. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; [редкол.: Б. І. Ковбас та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 156–160.
Abstract: Автором висвітлено вплив музичної діяльності на формування творчого типу екологічної свідомості дитини , розкрито сутність поняття «екологічної свідомості»; здійснено оцінку педагогічного потенціалу засобів музичного мистецтва. Доведено, що творчий тип екологічної свідомості дитини формується саме на ґрунті культурних цінностей людства через збагачення особистості необхідними відомостями про естетичний зміст природних явищ, формування у дошкільника уявлень про потреби соціального та природного життя, готовності до екологічних дій. Автором рассмотрено влияние музыкальной деятельности на формирование творческого типа экологического сознания ребенка, раскрыта сущность понятия «экологического сознания»; осуществлена ​​оценка педагогического потенциала средств музыкального искусства. Доказано, что творческий тип экологического сознания ребенка формируется именно на почве культурных ценностей человечества через обогащение личности необходимыми сведениями об эстетическом смысле природных явлений, формирование у дошкольника представлений о потребностях социальной и природной жизни, готовности к экологическим действий.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/616
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Григоренко В. Л., Сиромятнікова В. В.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.