Входження України у світовий економічний простір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кожна національна економіка є складовою частиною світового господарства, її ефективність залежить не лише від результатів внутрішньої діяльності, але й від участі у міжнародних економічних відносинах. Україна намагається знайти власне гідне місце у світовому економічному просторі. Вона має розгалуджену систему світогосподарських зв'язків, що охоплює міжнародні ринки товарів та послуг, капіталів, робочої сили, технологій, а також взаємодіє з міжнародними економічними організаціями та регіональними інтеграційними об'єднаннями. Каждая национальная экономика является составной частью мирового хозяйства, его эффективность зависит не только от результатов внутренней деятельности, но и от участия в международных экономических отношениях. Украина пытается найти собственное достойное место в мировом экономическом пространстве. Она имеет разветвленную систему мирохозяйственных связей, международного сертификата рынка товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, технологий, а также взаимодействует с международными экономическими организациями и региональными интеграционными объединениями. Each national economy is an integral part of the world economy, its effectiveness depends not only on the results of domestic activities, but also on participation in international economic relations. Ukraine is trying to find its own worthy place in the global economic space. It has an extensive system of world economic relations, an international certificate of the market for goods and services, capital, labor, technology, and also interacts with international economic organizations and regional integration associations.
Опис
Ключові слова
економічний простір, світове господарство, світові ринки, экономическое пространство, мировое хозяйство, мировые рынки, economic space, world economy, world markets
Цитування
Соляр В. В. Входження України у світовий економічний простір / В. В. Соляр // Аналітична економіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студентів спец. "Економіка" / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2019. – Тема 20. – С. 378–398.