ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено погляди вітчизняних науковців 60-х – 80-х рр. ХХ ст. на використання тестування як методу контролю навчання, який побудований на діяльнісному підході до засвоєння навчального матеріалу студентами. Проаналізовано вимоги до складання тестових завдань, розкрито сутність ідеї про створення еталону відповіді студента на перевірочні питання. Зроблено висновок, що у вказаний період тестування як метод контролю навчання студентів отримало теоретичне обґрунтування, побудоване на досягненнях психологічної науки. В статье представлены взгляды отечественных ученых 60-х – 80-х гг. ХХ ст. на использование тестирования как метода контроля обучения, который основан на деятельностном подходе к усвоению учебного материала студентами. Проанализированы требования к составлению тестовых задач, раскрыта сущность идеи о создании эталона ответа студента на проверочные вопросы. Сделан вывод, что в указанный период тестирование как метод контроля обучения студентов получило теоретическое обоснование, построенное на достижениях психологической науки. The article highlights the views of the national scientists to use testing as a method of monitoring student learning that are based on activity approach to learning students. It has been analyzed the scientists' requirements for taking tests, including the validity, strict control of all stages of using test; differentiation of their content and etc. It has been revealed the essence of the idea of creating the standard student's answers to test questions. The attention is paid to determining the peculiarities of usage of tests to control students' knowledge in the conditions of software training, namely to the necessity of formalization of the content of tests based on the allocation of its structures: pragmatic, syntactic and semantic. It has software training, namely to the necessity of formalization of the content of tests based on the allocation of its structures: pragmatic, syntactic and semantic. It has been determined characteristic of the ways of answering the questions that were used in tests for controlling machines. It is concluded that in the period testing as a method to control the education of students has been received theoretical foundation, built on the achievements of psychological science.
Опис
Ключові слова
контроль навчання, тестування, тест, глибина розуміння, діяльнісний підхід, рівні діяльності, еталон відповіді, сигнатура перевірки, критерії засвоєння, контроль обучения, тестирование, глубина понимания, деятельностный подход, уровни деятельности, эталон ответа, сигнатура проверки, критерии усвоения, control training, testing, test, depth of understanding, activity approach, activity levels, the standard answer, signature verification, the criteria of acquisition
Цитування
Тихонович В. М. Тестування як метод контролю навчання студентів у вітчизняній педагогічній думці (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) / В. М. Тихонович // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2015. - Вип. 51. - С. 260-268.