Шляхи удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі кульовій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті визначено передумови для здійснення відповідних корекцій у підготовці стрільців на підставі введених змін до правил спортивних змагань у стрільбі кульовій. Також наведено хронологію появи змін, описано головні доповнення, які призводять до необхідності застосування сучасних підходів, методів та засобів у підготовці стрільців з пневматичної гвинтівки. Встановлено, що зміна правил змагань сприяє підвищенню видовищності змагань, зростанню конкурентної боротьби між спортсменами, зростанні вимог до підготовки стрільців, зокрема вмінні по новому тактично мислити. Виявлено, що за період еволюції правил змагань був змінений формат проведення фіналу, відбувся перехід на олімпійську систему вибування, збільшено кількість пострілів у фіналі, зменшився час на виконання кожного пострілу або серії тощо. З’ясована потреба в удосконаленні різних сторін підготовки стрільців, що зумовлено постійними змінами у правилах змагань. Зокрема оновлення методики підготовки спортсменів, яка передбачає збільшення об’єму теоретичних та практичних знань і вмінь. Низка науковців присвячували свої праці висвітленню правил змагань, проте аналіз змін, їх вплив на підготовку спортсменів є не достатнім, що актуалізує наше дослідження. Тому зміна правил спортивних змагань, у напрямку ускладнення умов виконання стрілецьких вправ, потребує здійснення пошуку способів удосконалення сторін підготовки стрільців, зокрема тактичної, технічної тощо. The article defines the prerequisites for the implementation of appropriate corrections in the training of shooters based on the introduced changes to the rules of competitive activity in bullet shooting. The chronology of the appearance of changes is also given, the main additions that lead to the need to use modern approaches, methods and tools in the training of air rifle shooters are described. It has been established that the change in competition rules contributes to the increase in the spectacle of competitions, the growth of competition between athletes, the growth of requirements for the training of shooters, in particular, the ability to think tactically in a new way. It was revealed that during the evolution of the rules of the competition, the format of the finals was changed, there was a transition to the Olympic elimination system, the number of shots in the finals was increased, the time for each shot or series was reduced, etc. The need for improvement of various aspects of training of shooters, which is caused by constant changes in the rules of competitions, has been identified. In particular, updating the methodology of training athletes, which involves increasing the volume of theoretical and practical knowledge and skills. A number of scientists devoted their works to highlighting the rules of competitions, but the analysis of changes and their impact on the training of athletes is not sufficient, which actualizes our research. Therefore, changing the rules of sports competitions, in the direction of complicating the conditions for shooting exercises, requires the search for ways to improve various aspects of shooter training, in particular, tactical, technical, etc.
Опис
Ключові слова
стрільба кульова, правила змагань, вимоги, підготовка стрільців, bullet shooting, competition rules, requirements, training of shooters
Цитування
Шляхи удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі кульовій / І. Б. Грибовська, О. Р. Задорожна, Р. В. Грибовський, І. М. Собко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. : 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2023. – Вип. 7 (167). – С. 47–51. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.7(167).09