Формування рефлексивного мислення майбутнього вчителя початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито формування рефлексивного мислення майбутнього вчителя початкової школи. Рефлексія – це процес, що включає суб’єктивне розуміння, а також дає можливості для більш критичного розгляду цінностей та наслідків, які вони можуть мати для інших людей. Рефлексивне мислення дає вчителю змогу відкривати простір для альтернативних поглядів, дозволяє їм віднайти голос інших і допомагає визнати відмінності та конфлікти, що виникають, та реагувати на них більш проактивно. Автором было раскрыто формирования рефлексивного мышления будущего учителя начальной школы. Рефлексия – это процесс, включающий субъективное понимание, а также дает возможности для более критического рассмотрения ценностей и последствий, которые они могут иметь для других людей. Рефлексивное мышление дает учителю возможность открывать пространство для альтернативных взглядов, позволяет найти голос других и помогает признать различия и конфликты, возникающие и реагировать на них более проактивно. The author revealed the formation of reflective thinking of the future primary school teacher. Reflexivity is a process which involves subjective understanding and also provides opportunities to consider more critically the values and the implications they may have for others. they may have on other people. Reflexive thinking enables the teacher to to open up space for alternative perspectives, to find the voice of others and helps to recognise the differences and conflicts that arise and respond to them more proactively.
Опис
Ключові слова
рефлексивне мислення, вчителі, початкова школа, рефлексія, студентські роботи, рефлексивное мышление, учителя, начальная школа, рефлексия, студенческие работы, reflective thinking, teachers, elementary school, reflection, student work
Цитування
Рольська Д. Формування рефлексивного мислення майбутнього вчителя початкової школи / Д. Рольська // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 28.