ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто дитячу хореографію. Під хореографією розуміють мистецтво створення танцю й танцювальних вистав. Мистецтво хореографії вивчають у закладах освіти різних рівнів, актуалізують шляхом участі в танцювальних ансамблях закладів культури та мистецтв. Зазначено, що танець, багатогранний за власною сутністю, вибудовуючи систему психологічного комфорту, уможливлює компенсацію негативних емоцій, сприяє їх трансформації на позитивні. Адекватне усвідомлення танцю учасника хореографічного колективу сприяє розвитку самосвідомості та власної значущості. The publication examines children's choreography. Choreography is understood as the art of creating dance and dance performances. The art of choreography is studied in educational institutions of various levels, actualized through participation in dance ensembles of cultural and arts institutions. It is noted that the dance, multifaceted in its own essence, builds a system psychological comfort, enables the compensation of negative emotions, promotes their transformation into positive ones. Adequate awareness of the dance of a member of a choreographic collective contributes to the development of self-awareness and one's own significance.
Опис
Ключові слова
хореографія, танець, творчий розвиток дітей, аспірантські роботи, choreography, dance, creative development of children, postgraduate works
Цитування
Чжан Гомінь. Дитяча хореографія як педагогічна проблема / Чжан Гомінь // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 380–381.