НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «ЕТНОКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ НА СХОДІ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний комплекс структурований відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Етноконфесійні конфлікти на Сході (ХХ – початок ХХІ ст.)» кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Видання має на меті сприяти формуванню у студентів комплексного уявлення про причини, типи і наслідки сучасних етноконфесійних конфліктів у різних регіонах Азії та Африки в контексті сучасної політичної ситуації на рівні регіонів і світу в цілому. У навчально-методичному комплексі подані зміст навчального матеріалу, теми лекційних і семінарських занять із методичними рекомендаціями, завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованих джерел і літератури, критерії оцінювання роботи студентів. Видання призначене для студентів спеціальності 6.020302 «Історія», галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», освітнього рівня «Бакалавр». Учебно-методический комплекс структурирован в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Этноконфессиональные конфликты на Востоке (ХХ ‒ начало ХХI в.) кафедры всемирной истории Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Издание призвано способствовать формированию у студентов комплексного представления о причинах, типах и последствиях современных этноконфессиональных конфликтов в разных регионах Азии и Африки в контексте современной политической ситуации на уровне регионов и мира в целом. В учебно-методическом комплексе представлены содержание учебного материала, темы лекционных и семинарских занятий с методическими рекомендациями, задания для самостоятельной работы студентов, список рекомендованных источников и литературы, критерии оценки работы студентов. Издание предназначено для студентов специальности 6.020302 «История», отрасли знаний 0203 «Гуманитарные науки», образовательного уровня «Бакалавр». The teaching methodology is structured according to the work programme of the academic discipline «Ethnic and confessional conflicts in the East (XX ‒ the beginning of the XXI century)» of the Department of World History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication is designed to help students to form the comprehensive understanding about the causes, types and consequences of modern ethnic and confessional conflicts in the different regions of Asia and Africa in the context of the current political situation at the regional level and the world as a whole. The content of teaching material, the lectures and seminars topics with methodical recommendations, the tasks for students’ unsupervised work, the list of recommended sources and literature, the criterions of the students’ work estimation are presented in this learner’s guide. The publication is intended for students studying the specialty 6.020302 «History», the branch of knowledge 0203 «Humanities», the educational level «Bachelor».
Опис
Ключові слова
Азія, Африка, цивілізація, міжетнічні та міжконфесійні відносини, етнополітика, національне питання, етнічна мобілізація, титульний етнос, нетитульний етнос, релігійний фактор, конфліктологія, етноконфесійні конфлікти, сепаратизм, іредентизм, глобалізація, вирішення конфлікту, попередження конфлікту, Азия, Африка, цивилизация, межэтнические и межконфессиональные отношения, этнополитика, национальный вопрос, этническая мобилизация, титульный этнос, нетитульный этнос, религиозный фактор, конфликтология, этноконфессиональные конфликты, сепаратизм, ирредентизм, глобализация, разрешение конфликта, предупреждение конфликта, Asia, Africa, civilization, interethnic and interconfessional relations, ethnopolitics, national question, ethnic mobilization, titular ethnos, non-titular ethnos, religious factor, conflictology, ethnic and confessional conflicts, separatism, irredentism, globalization, conflict resolution, conflict prevention
Цитування
Ямпольська Л. М. Навчально-методичний комплекс до спеціального курсу «Етноконфесійні конфлікти на Сході (ХХ – початок ХХІ ст.)»: для студ. іст. ф-ту / Л. М. Ямпольська, відп. за вип. Кучемко М. М. ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 90 с.