ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування готовності майбутніх вихователів до методичної роботи в закладах дошкільної освіти. Розроблено модель комплексу організаційно-педагогічних роботи в ЗДО і отримані результати підтвердили ефективність і практичну її значущість. Достовірність результатів і висновків, що доводять ефективність розробленої моделі формування готовності майбутніх фахівців до методичної роботи в ЗДО, забезпечується представленою вибіркою, багатократним повторенням і широким діапазоном експерименту, а також проведенням його в строгій відповідності з навчальним режимом ЗВО та об'ємом навчального навантаження студентів. Проведене теоретико-експериментальне дослідження підтвердило ефективність, доцільність і перспективність розроблених дидактичних і методичних положень і принципів, внаслідок чого розроблено практичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх фахівців до методичної роботи в ЗДО. he qualification work investigates the process of forming the readiness of future educators for methodological work in preschool education institutions. A model of a complex of organisational and pedagogical conditions for the formation of future specialists' readiness for methodological work in preschool educational institutions, and the results confirmed its effectiveness and practical significance. The reliability of the results and conclusions proving the effectiveness of the developed model of forming the readiness of future specialists for methodological work in the preschool education is ensured by the presented sample, multiple repetition and wide range of the experiment, as well as its conduct in strict accordance with the educational regime of the HEI and the volume of students' workload. The conducted theoretical and experimental study confirmed the effectiveness, expediency and prospects of the developed didactic and methodological provisions and principles, which resulted in the development of practical recommendations for the formation of future specialists' readiness for methodological work in the preschool education.
Опис
Ключові слова
методична робота, заклади дошкільної освіти, підготовка фахівців, methodical work, preschool educational institutions, training of specialists
Цитування
Каледа В. Ю. Формування готовності майбутніх вихователів до методичної роботи в закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. Ю. Каледа ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 109 с. : табл. + дод.
Колекції