Формування в дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім’ю, сімейні та родинні стосунки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено процес формування уявлень про сім'ю, сімейні та родинні стосунки у дітей старшого дошкільного віку. Засновуючись на аналізі психолого-педагогічної літератури, виявлено особливості цього процесу та визначено умови, що сприяють розвитку уявлень про сімейне життя. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з дітьми, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для успішного формування у дітей цих уявлень. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на удосконалення розуміння дітьми сімейних відносин. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища пізнавальним потребам дітей для сприяння їхній зацікавленості в даній темі. In the master's work, the process of forming ideas about the family, family and family relationships in children of older preschool age was investigated. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the features of this process were identified and the conditions that contribute to the development of ideas about family life were determined. The requirements for methods of working with children, the necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the successful formation of these ideas in children are substantiated. A methodology aimed at improving children's understanding of family relationships has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the cognitive needs of children in order to promote their interest in this topic has been studied.
Опис
Ключові слова
уявлення про сім'ю, родинні стосунки, формування уявлень у дітей, дошкільний вік, психолого-педагогічна література, особливості розвитку дітей, організація пізнавальної діяльності, пізнавальна активність, ideas about family, family relations, formation of ideas in children, preschool age, psychological and pedagogical literature, peculiarities of children's development, organization of cognitive activity, cognitive activity
Цитування
Спиця М. М. Формування в дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім’ю, сімейні та родинні стосунки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / М. М. Спиця ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 63 с. : табл. + дод.
Колекції