Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності та загального розвитку особистості у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Анотація
Актуальність дослідження зумовлено потребою звернення до надбань світової педагогіки, об’єктивного аналізу вальдорфського досвіду з метою його використання в діяльності Нової української школи, що сприятиме вдосконаленню оцінювання школярів, розвитку навчальної мотивації особистості, формування її впевненості в собі, запобігання дидактогенних страхів і стресів. У статті визначено мету дослідження, яка полягає в тому, щоб з’ясувати специфіку оцінювання результатів навчання та загального розвитку особистості у вальдорфській школі. Для проведення дослідження застосовано комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення). З’ясовано, що вальдорфська школа від дня свого заснування не використовує бальну систему оцінювання. Основними формами якісного оцінювання учнів у вальдорфській школі є: постійне інформування батьків про успішність і хід розвитку дитини на основному ступені навчання (1-8 класи); усний відгук усіх учителів на старшому ступені навчання (9-12 класи); письмовий відгук розгорнута характеристика учня наприкінці кожного навчального року (упродовж 12-річного процесу навчання) ; випускні іспити. Доведено, що фіксація навчальних досягнень дитини здійснюється на підставі системи певних критеріїв, яку кожна школа розробляє самостійно. Водночас спільним для всіх шкіл є те, що серед критеріїв чітко розрізняються такі, що характеризують емоційну, вольову й когнітивну сфери (як пам’ять, фантазія, уявлення) особистості відповідно. Процес оцінювання у вальдорфській школі передбачає перенесення акцентів з контролю й оцінювання учнів на самоконтроль й самооцінювання, сприяє зацікавленню ди тини процесом навчання, формуванню її внутрішній мотивації пізнавальної діяльності, позбавляє дитину дидактогенних страхів і стресів, стимулює особистісну інтелектуальну активність учня, усвідомлення й співвіднесення власної діяльності з діяльністю оточення. Наголошено на доцільності використання досвіду вальдорфської школи в оцінюванні учнів для практичного розв’язання проблеми оцінювання в Новій українській школі. The relevance of the study is caused by the need to consider the achievements of world pedagogy and to analyse Waldorf experience objectively in order to use it in the New Ukrainian School, which will help to improve schoolchildren’s assessment, develop person’s learning motivation, form his self-confidence and prevent didactic fears and stresses. The aim of the study has been determined in the article. The aim is to clarify the specifics of assessment of person’s learning results and general development in Waldorf school. The general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, systematization, classification and generalization) have been used to conduct this study. It has been found that Waldorf school has not used a grade assessment system since its inception. The main forms of schoolchildren’s qualitative assessment in Waldorf school are the following: constant informing of parents about the success and progress in children’s development at the basic level of education (grades 1-8); oral feedback by all teachers at the senior level of education (grades 9-12); written feedback – a detailed description of every child at the end of each school year (during the 12-year learning process); final exams. The recording of schoolchildren’s academic achievements is carried out on the basis of a system of certain criteria, and each school develops it independently. At the same time, all schools have one feature in common: they use the criteria that characterize person’s emotional, volitional and cognitive spheres (memory, fantasy, imagination). The process of assessment in Waldorf school involves shifting the emphasis from control and schoolchildren’s evaluation to self-control and self-assessment. It also promotes schoolchildren’s interest in learning, forms their internal motivation for cognitive activity, takes away children’s didactic fears and stresses and stimulates their personal intellectual activity, awareness and correlation of own activities with the activities of the environment. The authors emphasize on the expediency of using Waldorf school experience in schoolchildren’s assessment for the practical solution of the problem of assessment in the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, особистість, оцінювання, навчально-пізнавальна діяльність, загальний розвиток, Waldorf school, person, assessment, educational-cognitive activity, general development
Цитування
Білецька С. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності та загального розвитку особистості у вальдорфській школі / С. Білецька, О. Іонова, С. Лупаренко // Проблеми освіти. – 2022. – Вип. 1 (96). – С. 205–222.