КОНЦЕПТ ЖІНОЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ А. АВЕРЧЕНКА ПЕРІОДУ ЕМІГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ «КАНИТЕЛЬ» ТА «ЗВИЧАЙНА ЖІНКА»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Жіночність героїнь еміграційних оповідань Аверченко є невід'ємною частиною їхніх портретів. Розуміння справжньої сутності цієї яскравої риси справжньої жінки було спотворене міщанством, яке розуміли жіночність як слабкість, нікчемність і дурість. Жіночність для них була ганебною рисою, протиставленою шанованій мужності чоловіків. В оповіданні "Канитель" Аверченко висміює ті риси характеру героїнь, які помилково ототожнюються обивателем з поняттям жіночності. Письменник зобразив легковажну кокетливу поведінку двох жінок, які постійно створюють штучні проблеми. Зневажливе ставлення чоловіка до жінки Аркадій Аверченко описує в оповіданні "Звичайна жінка". Героїня замислюється над аспектами взаємоповаги та відповідальності чоловіка і жінки як основи їхніх стосунків. Звичайна і проста на перший погляд Зоя здатна відчувати глибинні настрої коханого чоловіка, яким щиро захоплюється. Вона намагається підтримати його і вселити в нього надію на краще. Вона зображує справжню жіночність, незбагненну для пересічного обивателя. Поняття жіночності висвітлено через комічні та сатиричні ефекти за допомогою гротеску, карикатури, травестії та бурлеску. The femininity of the heroines of Averchenko`s emigration stories is an integral part of their portraits. The understanding of the real essence of this bright feature of a real woman was distorted by the townsfolk who understood femininity as weakness, insignificance and stupidity. Femininity for them was a shameful trait, opposed to the respected courage of men. In the story «Gimp» Averchenko ridicules those character traits of the heroines, which are mistakenly identified by the philistine with the concept of femininity. The writer portrayed the frivolous flirtatious behavior of two women constantly creating artificial problems. Arkady Averchenko describes the disdainful attitude of a man towards a woman in the story «An Ordinary Woman». The heroine thinks about the aspects of mutual respect and responsibility of a man and a woman as the basis of their relationship. Plain and simple at first glance, Zoya is able to feel the deep moods of her beloved man, whom she sincerely admires. She tries to support him and inspire him with hope for the best. It depicts true femininity, incomprehensible to the average middlebrows. The concept of femininity was illuminated through the comic and satirical effects by means of grotesque, caricature, travesty and burlesque.
Опис
Ключові слова
жіночність, жінка, Аркадій Аверченко, "Канитель", "Звичайна жінка", комічні та сатиричні ефекти, історія, the femininity, a woman, Arkady Averchenko, «Gimp», «An Ordinary Woman», the comic and satirical effects, the story
Цитування
Голобородько Ю. К. Концепт жіночності у творчості А. Аверченка періоду еміграції (на прикладі творів "Канитель" та "Звичайна жінка" / Ю. К. Голобородько // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 95–99.