"Житлове питання" в Харкові у 1920-30-ті роки в дискурсі преси

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано відображення в республіканській та місцевій пресі проблеми забезпечення житлом мешканців Харкова – великого промислового центру, столиці радянської України з 1919 по 1934 роки. Стрімке зростання населення Харкова, викликане будівництвом промисловості та перетворенням його на столицю радянської України, спричинило житлову кризу. Різноманітні аспекти житлової проблеми міста Харкова розглядалися як у місцевій пресі, представленій газетами «Харківський пролетар» (орган Харківського окружного комітету КП(Б)У), «Харьковский рабочий» (орган Харківського міського комітету КП(б)У та міської ради), «Пролетарий», так і в пресі загальноукраїнського значення – республіканській газеті «Вісті ВУЦВК». Центральною темою публікацій були масштаби й засоби подолання житлової кризи у місті. Причиною кризи преса визначала стрімке зростання робітничого класу і «пережитки минулого». Як засіб вирішення проблеми у 1920-ті роки пропагувалося кооперативне будівництво, у 1930-ті роки більше уваги приділялося новобудовам та питанням якості будівництва. Хоча радянська преса перебувала під партійним контролем, але у 1920-ті роки допускалися критичні публікації щодо кризової ситуації з житлом, безгосподарності і розхлябаності окремих осіб і діячів. Критикувалася навіть ідея і практика будинків-комун. Преса формулювала проблему, її масштаби, інформувала про можливі засоби їх вирішення, які пропонували державні органи; повідомляла про те, яке житло хотіли б отримати робітники, що свідчить про зворотній зв’язок між суспільством і пресою. Таким чином, наприкінці 1920-х – на початку 1930 рр. такі риси радянської преси, як монологічний характер, обмежена динамічність, непрозорий характер функціонування ще не почали повною мірою функціонувати. The article analyzes the reflection in the republican and local press of the problem of providing housing for residents of Kharkiv - a large industrial center, the capital of Soviet Ukraine from 1919 to 1934. The rapid population growth of Kharkiv, caused by the construction of industry and its transformation into the capital of Soviet Ukraine, caused a housing crisis. Various aspects of the housing problem of Kharkiv were considered both in the local press, represented by the newspapers "Kharkiv Proletarian" (organ of the Kharkiv District Committee of the CP (B) U), "Kharkiv Worker" (organ of the Kharkiv City Committee of the CP (B) U and the City Council), "Proletarian", and in the press of all-Ukrainian importance - the republican newspaper "Visti VUCVK". The central theme of the publications was the scale and means of overcoming the housing crisis in the city. The press identified the rapid growth of the working class and "remnants of the past" as the cause of the crisis. As a means of solving the problem in the 1920s, cooperative construction was promoted, in the 1930s more attention was paid to new buildings and the quality of construction. Although the Soviet press was under party control, in the 1920s critical publications about the housing crisis, mismanagement and laxity of individuals and figures were allowed. Even the idea and practice of communal houses were criticized. The press formulated the problem, its scale, informed about possible means of solving them, which were offered by state bodies; reported about what kind of housing workers would like to receive, which indicates the feedback between society and the press. Thus, in the late 1920s – early 1930s, such features of the Soviet press as monological nature, limited dynamism, non-transparent nature of functioning had not yet begun to fully function.
Опис
Ключові слова
«житлове питання», преса радянської України, Харків, житлова криза, пролетаріат, "housing issue", press of Soviet Ukraine, Kharkiv, housing crisis, proletariat
Цитування
Мартинова І. С. "Житлове питання" в Харкові у 1920-30-ті роки в дискурсі преси / І. С. Мартинова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2019. – Вип. 56. – С. 94–101.