ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто відповідальність роботодавця за невиконання вимог законодавства про охорону праці. Реалізація права на працю є важливою засадою спроможності розвиватися людській цивілізації. Здатність людини до праці, яка використовується у процесі реалізації права на працю, є невіддільною від людини частиною. Зазначено, що у складній системі правової регламентації охорони праці неабияку роль відіграє відповідальність роботодавця за невиконання вимог законодавства про охорону праці, адже встановлення відповідальності має своєю метою не тільки покарання винного, але й виконує ще превентивну функцію: попередження правопорушень. The article examines the employer's responsibility for non-compliance with the requirements of labor protection legislation. Realization of the right to work is an important basis for the ability of human civilization to develop. A person's ability to work, which is used in the process of realizing the right to work, is an inseparable part of a person. It is noted that in the complex system of legal regulation of labor protection, the responsibility of the employer for non-compliance with the requirements of labor protection legislation plays a significant role, because the purpose of establishing liability is not only to punish the guilty, but also to perform a preventive function: prevention of offenses.
Опис
Ключові слова
трудове право, охорона праці, студентські роботи, labor law, labor protection, student works
Цитування
Герасєва П. А. Щодо відповідальності роботодавця за невиконання вимог законодавства про охорону праці / П. А. Герасєва // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 179–181.