ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців у процесі вокальної підготовки. Значення міжкультурної компетентності полягає у налагоджені міжкультурного діалогу, успішність якого залежить від рівня розвитку вміння сторін комунікувати та розуміти погляди інших людей. Компетентнісний рівень вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва забезпечується в процесі викладання навчальної дисципліни «Постановка голосу», яка входить до нормативної частини навчальних планів здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів. The publication analyzes the formation of intercultural competence of foreign applicants in the vocal process preparation The importance of intercultural competence lies in the establishment of intercultural dialogue, the success of which depends on the level of development of the parties' ability to communicate and understand the views of other people. The competent level of vocal training of the future music teacher is ensured in the process of teaching the educational discipline "Voice Production", which is included in the normative part of the curricula of higher education applicants at the bachelor's and master's levels.
Опис
Ключові слова
вокальна підготовка, постановка голосу, міжкультурна компетентність, музичне мистецтво, професійна підготовка, майбутні вчителі, vocal training, voice production, intercultural competence, musical art, professional training, future teachers
Цитування
Лінь Ваньі. Формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців у процесі вокальної підготовки як наукова проблема / Лінь Ваньі // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 177–180.