Біля джерел української культури: Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
В історії кожного народу, кожної культури є видатні постаті, діяльність яких була визначальною. Зазвичай ми їх знаємо, згадуємо, шануємо, але чи відповідає наша вдяч-ність тій ролі, яку вони відіграли в історії? Нам уявляється, що такий діяч, як Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко, заслуговує на більше, ніж назва віддаленої вулиці чи то скромний пам’ятник, пошанування й серед харків’ян, і серед українців загалом. Тож спробуємо окреслити характер та  обсяг культурницької діяльності людини, яку можна вважати патріархом українського відродження, і  звернути увагу, що постать Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та його справи варті довгої пам’яті й поцінування в  українському суспільстві. Ця стаття є  своєрідним запрошенням виправити цю ситуацію. В истории каждого народа, каждой культуры есть выдающиеся личности, деятельность которых была определяющей. Обычно мы их знаем, вспоминаем, чтим, но отвечает ли наша благодарность той роли, которую они сыграли в истории? Нам представляется, что такой деятель, как Григорий Федорович Квитка-Основьяненко, заслуживает большего, чем название удаленной улицы или скромный памятник, признания и среди харьковчан, и среди украинцев вообще. Поэтому попробуем очертить характер и объем культурной деятельности человека, которого можно считать патриархом украинского возрождения, и обратить внимание, что фигура Г. Ф. Квитки-Основьяненко и его дела стоят долгой памяти и признания в украинском обществе. Эта статья является своеобразным приглашением исправить эту ситуацию. There are outstanding personalities  in the history of every nation and every culture whose doings were defining. As a rule, we know them, remember, revere, but does our honor respect the role they played  in history? It seems to us that such a personality as Hryhorii Kvitka-Osnovyanenko deserves more memory and  it’s materialization among Kharkiv citizens and among Ukrainians as a whole. We’ll try to tell about the nature and scope of cultural activity of the person who can be considered a patriarch of the Ukrainian revival, and to draw attention to the fact that the memory of Hryhorii Kvitkа-Osnovyanenko and his doings deserves much more than the name of a remote street, or modest monument. This article is a kind of appeal to fix this situation.
Опис
Ключові слова
українське відродження, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., літературна діяльність, українська літературна мова, харківська журналістика, український театр, драматургія, освіта, бібліотечна справа, украинское возрождение, Квитка-Основьяненко Г. Ф., литературная деятельность, украинский литературный язык, харьковская журналистика, украинский театр, драматургия, образование, библиотечное дело, Ukrainian revival, Hryhorii Kvitka-Osnovуanenko,, literary activity, Ukrainian literary, language, Kharkiv journalism, Ukrainian professional theater, drama, education, librarianship
Цитування
Лисиченко Л. А. Біля джерел української культури: Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко / Л. А. Лисиченко, Т. Ю. Лисиченко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 6–10.