Ключові аспекти професійної підготовки фахівців за напрямом «Нейропсихологія» у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Донецький національний медичний університет
Анотація
В статті висвітлено ключові аспекти професійної підготовки фахівців за напрямом «Нейропсихологія» у закладах вищої освіти : освоєння здобувачами основ дитячої нейропсихології, комплексного погляду на проблеми нейропсихологічної діагностики та корекції; набуття вмінь проводити діагностику порушень у роботи мозку у дітей та розробляти корекційний маршрут; набуття умінь консультувати батьків дітей, спираючись на нейропсихологічні обстеження. The article highlights the key aspects of the professional training of specialists in the field of "Neuropsychology" in institutions of higher education: students mastering the basics of child neuropsychology, a comprehensive view of problems of neuropsychological diagnosis and correction; acquiring the skills to diagnose brain disorders in children and develop a corrective route; acquiring skills to advise parents of children based on neuropsychological examinations.
Опис
Ключові слова
розвиток особистості, нейропсихологія, дитячий нейропсихолог, підготовка нейропсихологів, personality development, neuropsychology, child neuropsychologist, training of neuropsychologists
Цитування
Казачінер О. С. Ключові аспекти професійної підготовки фахівців за напрямом «Нейропсихологія» у закладах вищої освіти / О. С. Казачінер, ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2022 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Бацилєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 68–71.