Аналіз Фундаментального словника навколишнього середовища DiCoEnviro" порівняно з електронними ресурсами FrameNet, Propbank, VerbNet у рамках сучасної теоретичної лексикографічної парадигми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У статті презентовано роботи науковців у галузі лексикографії, а саме електронних словників; показано дослідження термінологічного інтернет-ресурсу DiCoEnviro і принципів анотування термінів у ньому. Простежено мету проєкту DiCoEnviro; представлені попередні роботи FrameNet, Propbank, VerbNet, які пропонують в основному інформацію про загальновживану мову, тоді як DiCoEnviro включає у себе лексику спеціалізованої мови навколишнього середовища; наведено і проаналізовано приклади анотування з цих проєктів. Докладно розглянуто методику, яка застосовується в DiCoEnviro і ґрунтується на пояснювальній і комбінаторній лексикології і частково на теорії семантичних фреймів. В статье представлены работы ученых в области лексикографии, а именно электронных словарей; показано исследование терминологического интернет-ресурса DiCoEnviro и принципов аннотирования сроков в нем. Прослежена цель проекту DiCoEnviro; представлены предварительные работы FrameNet, Propbank, VerbNet, которые предлагают в основном информацию об общепринятом языке, тогда как DiCoEnviro включает в себя лексику специализированного языка окружающей среды; приведены и проанализированы примеры аннотирования из этих проектов. Подробно рассмотрена методика, которая применяется в DiCoEnviro и основывается на пояснительной и комбинаторной лексикологии и частично на теории семантических фреймов. The article presents the work of scientists in the field of lexicography, namely electronic dictionaries; it shows a study of the terminological Internet resource DiCoEnviro and the principles of annotation of terms in it. The purpose of the DiCoEnviro project is traced; previous works of FrameNet, Propbank, VerbNet are presented, which offer mainly information about common language, while DiCoEnviro includes vocabulary of specialized environmental language; examples of annotations from these projects are given and analyzed. The method used in DiCoEnviro and based on explanatory and combinatorial lexicology and partly on the theory of semantic frames is considered in details.
Опис
Ключові слова
анотування, фрейми, терміни, пояснювальна і комбінаторна лексикологія, спеціалізована мова, аннотирование, фреймы, термины, пояснительная и комбинаторная лексикология, специализированный язык, annotation, frames, terms, explanatory and combinatorial lexicology, specialized language
Цитування
Калініченко Т. М. Аналіз "Фундаментального словника навколишнього середовища DiCoEnviro" порівняно з електронними ресурсами FrameNet, Propbank, VerbNet у рамках сучасної теоретичної лексикографічної парадигми // Т. М. Калініченко // Південний архів : (філологічні науки) : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – Вип. 85. – С. 166–173.