Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» зі спеціальності 053 «Психологія».

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасній психології соціально-психологічний тренінг має велике значення, оскільки є спеціальною технологією, що допомагає людині краще усвідомити власний внутрішній світ, зробити своє життя успішнішим, навчитися керувати власними бажаннями та діями. Соціально-психологічний тренінг останнім часом набув популярності як завдяки економічності, так і завдяки своїй ефективності, значно ефективнішою порівняно з індивідуальною роботою. Тренінг розглядається як багатофункціональний метод навмисних змін психологічних феноменів людини, групи та організації для гармонізації професійного та особистісного буття людини. В современной психологии социально-психологический тренинг имеет большое значение, поскольку является специальной технологии, помогает человеку лучше осознать собственный внутренний мир, сделать свою жизнь успешнее, научиться управлять собственными желаниями и действиями. Социально-психологический тренинг в последнее время приобрел популярность как благодаря экономичности, так и благодаря своей эффективности, значительно эффективнее по сравнению с индивидуальной работой. Тренинг рассматривается как многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации для гармонизации профессионального и личностного бытия человека. In modern psychology, socio-psychological training is of great importance because it is a special technology that helps a person better understand their own inner world, make their lives more successful, learn to manage their own desires and actions. Socio-psychological training has recently gained popularity both due to cost-effectiveness and due to its effectiveness, much more effective compared to individual work. Training is considered as a multifunctional method of intentional changes in psychological phenomena of a person, group and organization to harmonize the professional and personal life of a person.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічний тренінг, основні завдання, тренінговий метод, групова динаміка, етичні норми роботи практичного психолога, социально-психологический тренинг, основные задачи, тренинговый метод, групповая динамика, этические нормы работы психолога, Socio-psychological training, main tasks, training method, group dynamics, ethical norms of practical psychologist
Цитування
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни "Соціально-психологічний тренінг" зі спеціальності 053 "Психологія" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Даниленко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 44 с.