Culturological approach as a conceptual basis for renewing modern higher pedagogical education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
The Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT), online
Анотація
The article substantiates the prospects and productivity of the culturological approach, in the context of which culture is considered to be a source of content of higher pedagogical education and as a method of its research and design. Theoretical deduction of the concept of “culture” allows us to focus on the definitions that expand understanding of the essence of culture. The relationship between education and culture, a person and culture is revealed. The application of culturological approach in modern pedagogy is asserted, which provides a view of pedagogical phenomena and processes as cultural phenomena, requires certain ways of their cultural description, interpretation and construction, and focuses on a broad approach to culture and education in the context of general philosophical understanding. Probable changes in the content of pedagogical education in the context of the culturological approach, which cause adjustment of educational technologies, are outlined. At the normative level, it is manifested in the requirements to the content-related component as “containing culture” and “creating culture”, of the procedural side, which differs in the integrity, integrative unity of all the components; management of educational and pedagogical activities on the principles of dialogue and mutual respect; educational space as a culturally appropriate, multicultural environment; learning technologies as human-dimensional, innovative, value-oriented. У статті обґрунтовано перспективність та продуктивність культурологічного підходу, у контексті якого культура розглядається як джерело змісту вищої педагогічної освіти та як метод її дослідження та проектування. Теоретична дедукція поняття «культура» дозволяє зосередити увагу на визначеннях, що розширюють розуміння сутності культури. Розкривається взаємозв'язок між освітою та культурою, людиною та культурою. Стверджується застосування культурологічного підходу в сучасній педагогіці, який дає уявлення про педагогічні явища та процеси як культурні феномени, вимагає певних способів їх культурного опису, інтерпретації та конструювання та фокусується на широкому підході до культури та освіти в контексті загальнофілософського розуміння. Позначено можливі зміни змісту педагогічної освіти у контексті культурологічного підходу, що спричиняють коригування освітніх технологій. На нормативному рівні це проявляється у вимогах до змістовного компонента як «що містить культуру» і «що створює культуру», процесуальної сторони, яка відрізняється цілісністю, інтегративною єдністю всіх компонентів; управління навчально-педагогічною діяльністю на засадах діалогу та взаємоповаги; освітній простір як культурно прийнятне, мультикультурне середовище; технології навчання як орієнтовані на людину, інноваційні, ціннісно-орієнтовані. В статье обоснована перспективность и продуктивность культурологического подхода, в контексте которого культура рассматривается как источник содержания высшего педагогического образования и как метод его исследования и проектирования. Теоретическая дедукция понятия «культура» позволяет сосредоточить внимание на определениях, расширяющих понимание сущности культуры. Раскрывается взаимосвязь между образованием и культурой, человеком и культурой. Утверждается применение культурологического подхода в современной педагогике, который дает представление о педагогических явлениях и процессах как культурных феноменах, требует определенных способов их культурного описания, интерпретации и конструирования и фокусируется на широком подходе к культуре и образованию в контексте общефилософского понимания. Обозначены возможные изменения содержания педагогического образования в контексте культурологического подхода, вызывающие корректировку образовательных технологий. На нормативном уровне это проявляется в требованиях к содержательному компоненту как «содержащий культуру» и «создающий культуру», процессуальной стороны, которая отличается целостностью, интегративным единством всех компонентов; управление учебно-педагогической деятельностью на принципах диалога и взаимоуважения; образовательное пространство как культурно приемлемая, мультикультурная среда; технологии обучения как ориентированные на человека, инновационные, ценностно-ориентированные.
Опис
Ключові слова
culture, culturological approach, cultural conformity, multiculturalism, cultural creativity, values, higher pedagogical education, культура, культурологічний підхід, культурна відповідність, мультикультуралізм, культурна творчість, цінності, вища педагогічна освіта, культура, культурологический подход, культурное соответствие, мультикультурализм, культурное творчество, ценности, высшее педагогическое образование
Цитування
Culturological approach as a conceptual basis for renewing modern higher pedagogical education [Електронний ресурс] / V. Tusheva, A. Guba, K. Kalina, О. Temchenko // Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT). – 2021. – Vol. 12(1). 1 – 7.