«Берберське питання» та його політизація в Алжирі у 80-х рр. ХХ – 10-х рр. ХХІ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виходячи з контексту зазначеної проблематики, завданнями дослідження є: визначення сутності «берберського питання», аналіз причин політизації етнічного фактору в постколоніальному Алжирі в 60-х рр. ХХ ‒ на початку ХХІ ст. і наслідків етнополітичного курсу держави ‒ протиставлення «берберського партикуляризму» ісламського фундаменталізму. Исходя из контекста данной проблематики, задачами исследования являются: определение сущности «берберского вопроса», анализ причин политизации этнического фактора в постколониальном Алжире в 60-х гг. ХХ – начала XXI века и последствий этнополитического курса государства – противопоставление «берберского партикуляризма» исламского фундаментализма. Based on the context of this issue, the objectives of the study are: to determine the essence of the "Berber question", analysis of the causes of politicization of the ethnic factor in postcolonial Algeria in the 60's of XX – early XXI century. and the consequences of the ethnopolitical course of the state – the opposition of "Berber particularism" to Islamic fundamentalism.
Опис
Ключові слова
міжнародні відносини, Алжир, берберське питання, берберське населення, політизація, криза етнічності, международные отношения, Алжир, берберский вопрос, берберское население, политизация, кризис этничности, international relations, Algeria, berber question, berber population, politicization, crisis of ethnicity
Цитування
Ямпольська Л. М. «Берберське питання» та його політизація в Алжирі у 80-х рр. ХХ – 10-х рр. ХХІ ст. / Л. М. Ямпольська, А. Абдулкадер // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 141–144.