Використання арт-терапії у корекційно-логопедичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із заїкуватістю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей засвоєння мовлення у дітей із заїкуватістю. Проаналізовано напрями корекційно-логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з заїкуватістю. Розкрито роль арт-терапевтичних методів у подоланні заїкуватості дітей дошкільного віку. У роботі описано експериментальне дослідження впровадження арт-терапевтичних методів у корекційну роботу дітей старшого дошкільного віку із заїкуватістю. Розроблено та впроваджено програму арт-терапевтичних занять із застосуванням нетрадиційних технік малювання для дітей старшого дошкільного віку із заїкуватістю. In the qualification work, a theoretical analysis of the peculiarities of speech acquisition in children with stuttering was carried out. The areas of correctional and speech therapy work with children of older preschool age with stuttering were analyzed. The role of art therapy methods in overcoming stuttering in preschool children is revealed. The work describes an experimental study of the implementation of art therapy methods in the correctional work of older preschool children with stuttering. A program of art therapy classes using non-traditional drawing techniques was developed and implemented for older preschool children with stuttering.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, заїкуватість, арт-терапія, older preschool age, stuttering, art therapy
Цитування
Клевцова Т. В. Використання арт-терапії у корекційно-логопедичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із заїкуватістю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. В. Клевцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 81 с. : іл., табл. + дод.
Колекції