ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ШКОЛЯРІВ У ВИВЧЕННІ ШКМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано суть дефініції «педагогічна підтримка», визначено її зміст, конкретизовано види допомоги та прийоми її надання; з’ясовано вплив реалізації засобів педагогічної підтримки, зокрема, із застосуванням комп’ютерних методик навчання, на якісні показники в навчанні школярів (на прикладі вивчення елементів комбінаторики та рівнянь і нерівностей з параметрами). The thesis describes the essence of the definition of «pedagogical support», defines its content, specifies the types of assistance and methods of providing it; the influence of the implementation of pedagogical support, in particular, with the use of computer-based teaching methods, on the qualitative indicators in the learning of students (for example, the study of elements of combinatorics and equations and inequalities with parameters).
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, елементи комбінаторики, рівняння і нерівності з параметрами, засоби допомоги, прийоми допомоги, рedagogical support, elements of combinatorics, equations and inequalities with parameters, means of assistance, methods of assistance
Цитування
Майстрюк І. С. Педагогічна підтримка школярів у вивченні ШКМ / І. С. Майстрюк , Т. І. Дейніченко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 81–83.