The problem of organization of interaction of teacher аnd student in the process of introduction of distance educational technologies

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing house Education and Science, Praha
Анотація
The article deals with the communicative interaction of subjects of the educational process as a means of transferring information in the system of distance education. The structure of communication is defined, namely its communicative, interactive and perceptual aspects. Considered non-verbal means of communication and its classification by the number of interlocutors and the type of relationship between the parties. The structure of the pedagogical communication process and its tools are defined. The connection between the teachers' readiness for pedagogical communication and the conditions for the effectiveness of the distance learning process is argued. У статті розглядається комунікативна взаємодія суб'єктів освітнього процесу як засіб передачі інформації в системі дистанційної освіти. Визначено структуру спілкування, а саме його комунікативний, інтерактивний і перцептивний аспекти. Розглянуто невербальний засіб спілкування і його класифікація за кількістю співрозмовників і типу взаємин між сторонами. Визначено структуру процесу педагогічного спілкування і його інструменти. Обговорюється зв'язок між готовністю вчителів до педагогічного спілкування і умовами ефективності процесу дистанційного навчання.В статье рассматривается коммуникативное взаимодействие субъектов образовательного процесса как средство передачи информации в системе дистанционного образования. Определена структура общения, а именно его коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты. Рассмотрено невербальное средство общения и его классификация по количеству собеседников и типу взаимоотношений между сторонами. Определена структура процесса педагогического общения и его инструменты. Обсуждается связь между готовностью учителей к педагогическому общению и условиями эффективности процесса дистанционного обучения.
Опис
Ключові слова
teacher, student, distance learning, interaction, communication, communion, вчитель, студент, дистанційне навчання, взаємодія, спілкування, спільність, учитель, студент, дистанционное обучение, взаимодействие, общение, общность
Цитування
Aliiev Kh. M. The problem of organization of interaction of teacher аnd student in the process of introduction of distance educational technologies / Kh. M. Aliiev // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum : Central Europen journal for science and research. - Praha, 2017. – № 5 (41). - P. 52-60.