ЕМОЦІЙНО МАРКОВАНІ МОВНІ ОДИНИЦІ В ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено емоційно-марковані мовні одиниці в поезії початку російсько-української війни. Емоційно марковані мовні одиниці типові для певних стилів мовлення і в поетико-художній творчості найяскравіше виявляються на лексичному й синтаксичному рівнях, бо мають обмежену семантику і сферу вживання, містять різні відтінки в значенні лексеми. Зазначено, що емоційно марковані мовні одиниці – це стилістично забарвлені лексеми, утворені за допомогою різноманітних художніх та мовних засобів. The publication examines emotionally marked language units in the poetry of the beginning of the Russian-Ukrainian war. Emotionally marked linguistic units are typical for certain styles of speech and in poetic and artistic creativity they are most clearly manifested at the lexical and syntactic levels, because they have limited semantics and scope of use, contain different shades in the meaning of the lexeme. It is noted that emotionally marked linguistic units are stylistically colored lexemes formed with the help of various artistic and linguistic means.
Опис
Ключові слова
емоційно-марковані мовні одиниці, поетика мови, лексеми, студентські роботи, emotionally marked language units, poetics of language, lexemes, student works
Цитування
Мануйлова Д. А. Емоційно-марковані мовні одиниці в поезії початку російсько-української війни / Д. А. Мануйлова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 18–21.