ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ ПРИ КОРЕКЦІЇ ЗВУКА [Р] У ДОШКІЛЬНЯТ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дислалію у дітей дошкільного віку. Дислалія є одним із серйозних комунікативних порушень, що призводить до труднощів у спілкуванні з оточуючими. У дітей з дислалією важко формуються звуковимова і фонематичні сприйняття, тому в подальшому суттєво страждає процес оволодіння читанням і спостерігаються численні помилки при письмі. У таких дітей спостерігається нестійкість уваги і пам’яті, знижений рівень контролю за власною діяльністю, низька розумова працездатність тощо. Дислалія у дошкільників за відсутності корекції переростає у дислексію (порушення читання) та дисграфію (порушення письма). Тому важливо вчасно виявити і виправити ротацизм, використовуючи при цьому ігрові вправи як найважливіший спосіб роботи із дітьми дошкільного віку. Саме ігрові вправи забезпечують успіх корекційних занять із дітьми, роблять їх цікавими і бажаними для них. The publication investigates dyspraxia in preschool children. Dyslexia is one of the most serious communication disorders that leads to difficulties in communicating with others. Children with dyslexia have difficulty developing sound and phonemic perceptions, so later on, the process of mastering reading is significantly affected and numerous errors in writing are observed. Such children have unstable attention and memory, a reduced level of control over their own activities, lo mental performance, etc. Dyslexia in preschoolers develops into dyslexia (reading disorders) and dysgraphia (writing disorders) if left untreated. (reading disorders) and dysgraphia (writing disorders). Therefore, it is important to identify and correct rotacism in time, using playful exercises as the most important way to work with preschool children. It is playful exercises that ensure the success of correctional sessions with children, making them interesting and interesting and desirable for them.
Опис
Ключові слова
дислалія, діти дошкільного віку, корекційна робота, dyslexia, preschool children, corrective work
Цитування
Литвин В. Г. Використання ігрових вправ при корекції звука [р] у дошкільнят з функціональною дислалією / В. Г. Литвин // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 449–454.