ВПЛИВ ФЕМІНІСТСЬКОГО РУХУ НА ЛЕКСИКОН СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив феміністського руху на лексикон сучасної англійської мови. Мова, будучи соціальним явищем за своєю природою, виступає важливим засобом дискримінації мовців. Саме тому феміністський рух має значний вплив на розвиток словникового складу сучасної англійської мови, і це, в свою чергу, сприяло створенню рекомендацій щодо використання несексистської мови. Зазначено, що піддаючись впливу фемінізму, сучасна англійська мова збагачується новими лексемами, які відображають позитивні зрушення у ставленні соціуму до проблем жіноцтва. Такі лексичні одиниці демонструють, що жінка сприймається суспільством не лише як виконавиця традиційних гендерних ролей, а як повноправний член соціуму та активний громадський діяч. The publication examines the influence of the feminist movement on the lexicon of the modern English language. Language, being a social phenomenon by its nature, acts as an important means of discrimination between speakers. This is why the feminist movement is so influential on the development of the vocabulary of modern English, and this, in turn, contributed to the creation of recommendations for the use of non-sexist language. It is noted that under the influence of feminism, the modern English language is enriched with new lexemes that reflect positive changes in society's attitude to women's problems. Such lexical units demonstrate that a woman is perceived by society not only as a performer of traditional gender roles, but as a full member of society and an active public figure.
Опис
Ключові слова
гендер, гендерлект, жінка, феміністський рух, феміністська лінгвістика, gender, genderlect, woman, feminist movement, feminist linguistics
Цитування
Корабель М. Вплив феміністського руху на лексикон сучасної англійської мови / М. Корабель, О. Коваленко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 32–34.