НАПРЯМКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕНЬ МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено напрями логопедичної роботи, що сприятимуть формуванню навичок мовного аналізу та синтезу за допомогою ігор та ігрових вправ. Розглянуто зміст роботи, направленої на розвиток аналізу речення на слова та синтезу речення зі слів. Зазначено, що сформованість операцій мовного аналізу і синтезу є міцним підґрунтям для успішного оволодіння писемним мовленням, а їх порушення можуть призвести до виникнення дисграфії у молодших школярів. Для її усунення повинна вестися цілеспрямована, методично виважена робота, яка має чіткі напрямки і етапи. Щоб ця робота була максимально ефективною під час проведення корекційних занять слід використовувати доречні ігри та ігрові вправи. Вони завжди сприяють збудженню у дитини інтересу до навчальної діяльності, створюють позитивний емоційний фон, сприяють створенню важливої і бажаної ситуації успіху на занятті. The article defines the areas of speech therapy work that will contribute to the formation of language analysis and synthesis skills with the help of games and game exercises. The content of the work aimed at the development of the analysis of sentences into words and the synthesis of sentences from words is considered. It is noted that the formation of operations of language analysis and synthesis is a solid basis for successful mastery of written speech, and their violations can lead to dysgraphia in younger schoolchildren. To eliminate it, purposeful, methodically balanced work should be carried out, which has clear directions and stages. In order for this work to be as effective as possible during corrective classes, appropriate games and game exercises should be used. They always contribute to arousing the child's interest in educational activities, create a positive emotional background, contribute to the creation of an important and desired situation of success in the lesson.
Опис
Ключові слова
дисграфія внаслідок несформованості мовного аналізу та синтезу, дисграфічні помилки, діагностична методика, корекційна робота, логопедична робота, ігри та ігрові вправи, магістерські роботи, dysgraphia due to lack of language analysis and synthesis, dysgraphic errors, diagnostic technique, corrective work, speech therapy work, games and game exercises, master's works
Цитування
Просяник О. П. Напрямки логопедичної роботи з корекції дисграфії внаслідок порушень мовного аналізу та синтезу / О. П. Просяник // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 435–439.