Сходознавство. Актуальність та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам східної філології, освіти та виховання, методики викладання сходознавчих дисциплін, перекладу, літературознавства, історії, економіки, політики, соціуму країн Сходу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних та історичних спеціальностей. В сборник вошли тезисы докладов, посвященные проблемам восточной филологии, образования и воспитания, методики преподавания востоковедческих дисциплин, перевода, литературоведения, истории, экономики, политики, социума стран Востока. Рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов филологических и исторических специальностей. The collection includes abstracts on the problems of Eastern philology, education and upbringing, methods of teaching Oriental studies, translation, literary studies, history, economics, politics, society of the East. Designed for researchers, teachers, graduate students, students of philology and history.
Опис
Ключові слова
східна філологія, освіта в країнах Сходу, виховання в країнах Сходу, методика викладання, сходознавчі дисципліни, переклад, літературознавство країн Сходу, історія Сходу, економіка країн Сходу, політика країн Сходу, соціум країн Сходу, восточная филология, образование в странах Востока, воспитание в странах Востока, методика преподавания, востоковедческие дисциплины, перевод, литературоведение стран Востока, история Востока, экономика стран Востока, политика стран Востока, социум стран Востока, oriental philology, education in the East, teaching methods, oriental disciplines, translation, literary studies of the East, history of the East, economy of the East, policy of the East, society of the East
Цитування
Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 258 с.