До проблеми національно-патріотичного виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Здійснення національно-патріотичного виховання молоді лежить у площині виховання громадянськості. Обґрунтування виховання громадянськості. Обґрунтування змісту національно-патріотичного виховання на сучасному етапі розвитку України вимагає уточнення сутності понять «нація» і «патріотизм». При визначенні змісту національно-патріотичного виховання слід орієнтуватися на «єднальні засади» для громадян України всіх національностей, які сприяють розбудові української політичної нації, злагоді у суспільстві. Осуществление национально-патриотического воспитания молодежи лежит в плоскости воспитания гражданственности. Обоснование воспитания гражданственности. Обоснование содержания национально-патриотического воспитания на современном этапе развития Украины требует уточнения сущности понятий «нация» и «патриотизм». При определении содержания национально-патриотического воспитания следует ориентироваться на «связующие основы» для граждан Украины всех национальностей, которые способствуют развитию украинской политической нации, согласии в обществе. The implementation of national patriotic education of youth lies in the plane of education of citizenship. Justification of the education of citizenship. The rationale for the content of national-patriotic education at the current stage of Ukraine's development requires clarifying the essence of the concepts of "nation" and "patriotism". When determining the content of national-patriotic education, one should be guided by the "connecting foundations" for the citizens of Ukraine of all nationalities that contribute development of the Ukrainian political nation, and consent in society.
Опис
Ключові слова
нація, патріотизм, національно-патріотичне виховання, нация, патриотизм, национально-патриотическое воспитание, nation, patriotism, national patriotic education
Цитування
Дейниченко Г. В. До проблеми національно-патріотичного виховання / Г. В. Дейниченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 224–227.