ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ЕКРАННОЮ ВЕРСІЄЮ КАЗКИ У ПРАКТИЦІ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено технологію роботи з екранною версією казки у практиці казкотерапії. Казкотерапія є дієвим засобом роботи з дітьми та дорослими, які мають різноманітні психологічні, навчальні, комунікативні та психосоматичні проблеми. У практиці казкотерапії є можливим розв’язувати ці проблеми за допомогою художніх (авторських, народних), дидактичних, психокорекційних, психотерапевтичних та медитативних казок. Зазначено, що однією з ефективних похідних казкотерапевтичних технологій у роботі з існуючою казкою є робота з її екранною версією. Наразі багато авторських та народних казок, казкових історій, легенд, міфів можна переглядати у вигляді художнього або мультиплікаційного фільму. Екранна версія полегшує сприймання казки, під час цього задіються усі психічні процеси, працюють сенсорні аналізатори дитини, підвищується мотивація, інтерес до читання, дитину можна залучити до обговорення сюжету, тим самим сприяючи розвитку її діалогічного та монологічного, усного та писемного мовлення. The publication examines the technology of working with a screen version of a fairy tale in the practice of fairy-tale therapy. Story therapy is an effective means of working with children and adults who have various psychological, educational, communicative and psychosomatic problems. In the practice of fairy-tale therapy, it is possible to solve these problems with the help of artistic (author's, folk), didactic, psychocorrective, psychotherapeutic and meditative fairy tales. It is noted that one of the effective derivatives of fairy-tale therapy technologies in working with existing working with its screen version is a fairy tale. Currently, many author's and folk tales, fairy tales, legends, myths can be viewed in the form of a feature or cartoon film. The screen version facilitates the perception of a fairy tale, during this process all mental processes are involved, the child's sensory analyzers work, motivation increases, interest in reading increases, the child can be involved in discussion of the plot, thereby contributing to the development of her dialogic and monologic, oral and written speech.
Опис
Ключові слова
казки, екранна версія, казкотерапія, розвиток мовлення, корекційна робота, fairy tales, screen version, fairy tale therapy, speech development, correctional work
Цитування
Казачінер О. С. Технологія роботи з екранною версією казки у практиці казкотерапії / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Basics of learning the latest theories and methods : Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, March 07 – 10, 2023. – Boston, 2023. – Pp. 247–252.