ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДЛІТКІВ З ПСИХІЧНИМ ІНФАНТИЛІЗМОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації узагальнено наукові відомості щодо соціально-психологічних особливостей підліткового інфантилізму та обґрунтувано психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми, які мають дану освітню потребу за для розвитку їхніх вольових якостей та відповідальності. Зазначено, що у психокорекційній, психотерапевтичній та педагогічній практиці для подолання проявів інфантилізму потрібно виховувати у підлітків стриманість, вміння доводити розпочате до кінця, розвивати лідерські якості та потяг до самостійності, давати соціальні доручення, постійно заохочувати підлітка та активізувати його самостійну діяльність, викликати почуття радості за власні успіхи. У комплексній профілактиці проявів інфантилізму треба приділити особливу увагу тісній співпраці школи і сім’ї, активізації позиції батьків та застосуванню соціально-педагогічних інтерактивних методів навчання. The publication summarizes scientific information on the socio-psychological features of adolescent infantilism and substantiates the psychological and pedagogical aspects of working with children who have this educational need for the development of their willpower and responsibility. It is noted that in the psychocorrectional in psychotherapeutic and pedagogical practice, in order to overcome the manifestations of infantilism, it is necessary to educate teenagers in restraint, the ability to finish what has been started, develop leadership qualities and a desire for independence, give social assignments, constantly encourage the teenager and activate his independent activity, cause a feeling of joy for one's own successes. In the complex prevention of manifestations of infantilism, special attention should be paid to close cooperation between the school and the family, activation of the position of parents and the use of socio-pedagogical interactive teaching methods.
Опис
Ключові слова
інфантилізм, діти підліткового віку, психокорекційна робота, інтерактивні методи навчання, infantilism, adolescent children, psychocorrective work, interactive learning methods
Цитування
Мамотенко А. В. Валеологічний супровід підлітків з психічним інфантилізмом / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 298–304.