Виховна місія Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті презентовано ключові напрями виховної роботи, які здійснює Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Зазначено, що відповідно до Концепції виховної роботи університет здійснює системно роботу на основі партнерства за напрямами: формування громадянської активності здобувачів вищої освіти діяльність на засадах академічної доброчесності, загальної і професійної етики, долучення до охорони навколишнього середовища і розумного споживання, формування екологічного мислення, участь у творчих проєктах і заходах. The article presents the key areas of educational work carried out by H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In particular, according to the Concept of educational work, the university provides systematic work on the basis of partnership in the following areas: formation of civil activity of applicants for higher education, understanding and activity based on academic integrity, general and professional ethics, involvement in environmental protection and reasonable consumption, formation of ecological thinking, participation in creative projects and events.
Опис
Ключові слова
виховна робота, концепція, партнерство, педагогічна освіта, університет, educational work, concept, partnership, pedagogical education, university
Цитування
Борисенко Н. О. Виховна місія Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / Н. О. Борисенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 272–274.