Козацька педагогіка – характерні ознаки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Статтю присвячено розкриттю характерних ознак козацької педагогіки. Акцентовано увагу на тому, що виховання у контексті обраної теми розуміється як спеціально організоване середовище взаємодії вихователів і вихованців для осмислення духовної і матеріальної культури нації, формування національної свідомості і досягнення духовної єдності поколінь. Самобутність української національної психології визначено у статті базисом козацької педагогіки. Серед інших чинників виокремлено також велику кількість дітей сиріт чоловічої статі, що невпинно поповнювали лави вихованців Січі, кинуті, чи викрадені в походах на іновірців, високий культурний розвиток Козацької держави. Авторами наголошено на тому, що освіта динамічно розвивалася шляхом створення козацьких шкіл різного типу. Ці школи мали на меті виховання і формування різнобічно розвиненої особистості через освоєння бойового мистецтва, бойового тренування через танець, навчання співів, грамоти, закону Божого. Випускники січових шкіл могли продовжувати навчання в Києво-Могилянській Академії. Констатовано, що козацька педагогіка синтезувала гуманізм і глибокий демократизм українського світогляду, спиралася на національні традиції, багатий досвід самоврядування та рівень формування правосвідомості у монастирських і братських школах. Акцентовано увагу на світовому значенні надбань козацької педагогіки. Авторами найвідомішим прикладом козацького єдиноборства виокремлено козацький танець гопак. Зазначено про те, що окремі козаки спеціальними вправами досягали неймовірного ефекту, коли тіло мов би грає (у такому випадку больові удари противника не відчувалися). Козаки вміли миттєво концентрувати внутрішню енергію в ту частину свого тіла, куди спрямовувався удар нападника. Подібні явища притаманні й східним системам боротьби, наприклад, мистецтву тибетських ченців катода і «школі залізної сорочки» у кунг-фу та карате. The article is devoted to disclosure of the characteristic features of Cossack pedagogy. Attention is focused on the fact that education in the context of the chosen topic is understood as a specially organized by interactions among educators and pupils to understand the spiritual and material culture of the nation, the formation of national consciousness and the achievement of spiritual unity of generations. The identity of Ukrainian national psychology in the article is determined by the basis of Cossack pedagogy. Among the factors, a large number of male children were identified, who constantly replenished the ranks of Sich’s pupils, abandoned, or abducted in campaigns against рeople of other faiths, as well as the high cultural level of the Cossack state. The authors noted that education dynamically developed through the formation of Cossack schools of various types. The goal of these schools was to educate and form a diversified personality through the development of martial arts, combat training through dance, teaching singing, reading and writing, the God's law. Graduates of Sich schools could continue their studies at the Kiev-Mohyla Academy. It is stated that Cossack pedagogy synthesized humanism and deep democratism of the Ukrainian worldview, relied on national traditions, rich experience of self-government and the level of formation of justice in conventual and fraternal schools. The article focuses on the global significance of Cossack pedagogy. As the most famous example of Cossack martial arts, the authors highlighted the Cossack Hopak dance. It is indicated, that individual Cossacks by special exercises achieved an incredible effect when the body seemed to play (in this case, the enemy’s painful hits were not felt). Cossacks were able to instantly concentrate internal energy in that part of their body where the enemy’s blow was directed. Such phenomena are inherent in martial arts, for example, the art of Tibetan monks of the cathode and the "school of the iron shirt" in kung fu and karate.
Опис
Ключові слова
освіта, козацька педагогіка, тіловиховання, традиція, гуманізм, патріотизм, національна свідомість, education, Cossack pedagogy, physical education, tradition, humanism, patriotism, national consciousness
Цитування
Борисенко Н. Козацька педагогіка – характерні ознаки / Н. Борисенко, В. Ворожбіт-Горбатюк // Новий Колегіум. – 2020. – № 2 (100). – С. 40–44.