Окремі проблеми свободи волі працівника та роботодавця крізь призму забезпечення трудових прав у сучасному законодавстві в період пандемії COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського
Анотація
Із проблемою забезпечення трудових прав людини зіштовхнулись усі країни незалежно від рівня розвитку їх економіки. Важливо, щоб держава спрямувала свої зусилля на формування надійного юридичного фундаменту забезпечення трудових прав людини. Адже у всі часи держава має через норми чинного законодавства надавати підтримку у суспільно-корисній діяльності обом сторонам трудового договору у тому ступеню, який дозволяє реально користуватись цим суб’єктам своїми правами, визнаними державою.Дистанційний формат виконання роботи працівників за трудовим договором жодним чином не передбачає вилучення працівника з підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку. Він має деякі особливості, пов'язані з виконанням трудової функції поза місцем знаходження роботодавця з використанням для виконання цієї роботи і здійснення взаємодії з роботодавцем інформаційно-комунікаційних технологій, в силу цього які дозволяють як розподіляти режим робочого часу на свій розсуд, так і повністю продовжуючи дотримуватися встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку. Але працівник також повинен виконувати роботу, зумовлену трудовим договором, виконуючи свої трудові обов'язки, звітувати і надавати якісний результат роботи, а значить за результатами роботи, в тому числі, представлятися до заохочення або підпадати під заходи дисциплінарного впливу. Тому виконання роботи за трудовим договором дистанційно жодним чином «не випадає» із правил внутрішнього трудового розпорядку. The problem of ensuring labor rights is faced by all countries regardless of the level of development of their economy. It is important that the state directs its efforts to the formation of a reliable legal basis for ensuring labor rights. After all, at all times, the state must, through the norms of the current legislation, provide support in socially useful activities to both parties to the employment contract to the extent that allows these subjects to actually exercise their rights recognized by the state. It has some peculiarities related to the performance of the labor function outside the employer's location with the use of information and communication technologies to perform this work and interact with the employer, which therefore allow both to distribute the working hours at their discretion and fully continue to comply with the internal labor regulations. But the employee must also perform the work stipulated by the employment contract, performing his duties, report and provide a quality result of work, and therefore, according to the results of work, including, be presented for encouragement or be subject to disciplinary measures. Therefore, the performance of work under an employment contract remotely in no way "falls out" of the rules of internal labor regulations.
Опис
Ключові слова
свобода волі, працівник, роботодавець, забезпечення трудових прав, праця в умовах COVID-19, freedom of will, employee, employer, ensuring labor rights, work in the conditions of COVID-19
Цитування
Коваленко О. О. Окремі проблеми свободи волі працівника та роботодавця крізь призму забезпечення трудових прав у сучасному законодавстві в період пандемії COVID-19 / О. О. Коваленко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10 груд. 2021 р. / Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського. – Київ, 2021. – С. 22–24.