Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Анотація
Розроблено критерії, за якими можна встановити, чи відповідатиме підручник з іноземної мови концептуальним положенням інклюзивної освіти, а також основні тенденції її реалізації в них. Обґрунтовано, що засобами іноземної мови, зокрема через підручники вчитель має ознайомлювати учнів з різноманіттям оточуючого світу. Визначено необхідність перегляду підходів щодо створення інклюзивного складника в сучасних підручниках. Відповідно до цього здійснено короткий огляд наявних сучасних підручників з іноземної (англійської) мови. Разработаны критерии, по которым можно установить, отвечает ли учебник по иностранному языку концептуальным положениям инклюзивного образования, а также основным тенденциям его реализации в них. Обосновано, что средствами иностранного языка, в частности с помощью учебников учитель должен знакомить учащихся с многообразием окружающего мира. Определена необходимость пересмотра подходов к созданию инклюзивной составляющей в современных учебниках. В соответствии с этим осуществлён краткий обзор имеющихся современных учебников по иностранному (английскому) языку. In the paper criteria for determining whether the foreign language textbook will respond to the conceptual provisions of inclusive education were singled out, as well as the main tendencies of its implementation in them. It is substantiated that by language aids, in particular through textbooks, the teacher should familiarize students with the diversity of the surrounding world. The necessity of reviewing the approaches to the creation of an inclusive component in modern textbooks is determined. Accordingly, a brief overview of available contemporary textbooks in foreign (English) language has been made.
Опис
Ключові слова
підручник з іноземних мов, сучасний підручник, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, учебник по иностранным языкам, современный учебник, инклюзивное образование, инклюзивное обучение, foreign language course book, modern course book, inclusive education, inclusive teaching
Цитування
Казачінер О. Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути? / О. Казачінер // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України ; [редкол.: Н. І. Білик (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПОІППО. – № 3 (186). – 53–56.