Формування операцій мислення старших дошкільників у процесі мовленнєвої компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі визначено теоретичні засади інтелектуального та мовленнєвого розвитку старших дошкільників, розроблено критерії та показники оцінки рівня інтелектуального та мовленнєвого розвитку дітей, виявлено рівень інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку (вміння узагальнювати, аналізувати, класифікувати), охарактеризовано особливості мовленнєвого розвитку дітей (ступінь розуміння дітьми значень прислів’їв, приказок, фразеологізмів, байок), розроблено й апробовано експериментальну методику формування операцій мислення у старших дошкільників у процесі мовленнєвої роботи. The master's thesis defined the theoretical foundations of intellectual and speech development of older preschoolers, developed criteria and indicators for assessing the level of intellectual and speech development of children, revealed the level of intellectual development of older preschool children (the ability to generalize, analyze, classify), characterized the peculiarities of children's speech development (level of understanding children of the meanings of proverbs, sayings, idioms, fables), an experimental method of forming thinking operations in older preschoolers in the process of speech work was developed and tested.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, мовленнєва компетентність, мислення, вихователь, заклад дошкільної освіти, older preschool children, speech competence, thinking, teacher, preschool education institution
Цитування
Панчишна О. І. Формування операцій мислення старших дошкільників у процесі мовленнєвої компетентності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. І. Панчишна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції