ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Нац. тех. ун-т “Харківський політехнічний інститут”
Анотація
У статті проаналізовано провідні тенденції розвитку інноваційних технологій підготовки майбутніх учителів у сучасний період. Обґрунтовано доцільність їх аналізу на засадах системного підходу. Охарактеризовано найвпливовіші наукові концепції мо дернізації змісту вищої педагогічної освіти. В статье проанализированы ведущие тенденции развития инновационных технологий подготовки будущих учителей в современный период. Обоснована целесообразность их анализа на принципах системного подхода. Охарактеризованы самые из- вестные научные концепции модернизации содержания высшего педагогического образования. The leading tendencies of future teachers training development system in the modern period is analyzed in the article. The appropriateness of its modernization on the basis of system approach is supported. The most influential scientific concepts of modernization content of higher pedagogical education are characterized.
Опис
Ключові слова
майбутній вчитель, інноваційні технології, загальна компетентність, умови євроінтеграції, будущий учитель, инновационные технологии, общая компетентность, условия евроинтеграции, future teacher, innovative technologies, general competence, terms of eurointegration
Цитування
Прокопенко, І. Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції / І. Ф. Прокопенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 81–85.