Корректировка учебной деятельности студентов колледжа на основе ком­плексного анализа их успеваемости

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний торговельно-економічний університет ; Харківський торговельно-економічного коледж
Анотація
В статье раскрыта корректировка учебной деятельности студентов колледжа на основе комплексного анализа их успеваемости. У статті розкрито коригування навчальної діяльності студентів коледжу на основі комплексного аналізу їх успішності. The article reveals the adjustment of the educational activities of college students on the basis of a comprehensive analysis of their performance.
Опис
Ключові слова
математика, успеваемость, дисциплина, студенты колледжа, концепт-карты, математика, успішність, дисципліна, студенти коледжу, концепт-карти, mathematics, academic performance, discipline, college students, concept cards
Цитування
Водолаженко А. В. Корректировка учебной деятельности студентов колледжа на основе ком­плексного анализа их успеваемости / А. В. Водолаженко, Т. П. Куничева // Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого роз­витку України : сучасний стан та перспективи : матері­али Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, науковців та аспірантів, Харків, 29-31 трав. 2018 р. / Харк. торг.-економ. коледж ; за ред. Л. О. Радченко. – Xарків : Goodprint, 2018. – С. 77–80.