Управління конфліктами в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Conflict management in organizations
Анотація
У дослідженні схарактеризовано поняття «конфлікт». Висвітлено умови вдосконалення. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільової програми визначено систему заходів забезпечення конструктивного управління конфліктами в організації. Проведено експертизу рівня її якості та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження.In the study, the concept of "conflict" is characterized. Conditions for improvement are highlighted. Means of diagnosing the researched problem are organized. According to the structure of the comprehensive target program, a system of measures to ensure constructive conflict management in the organization is defined. An assessment of its quality level is carried out, and methodological and financial support for implementation is provided.
Опис
Ключові слова
конфлікт, фактори виникнення конфліктів, причини виникнення конфліктів, умови керівного впливу на подолання конфліктів в організації, conflict, factors of conflicts, causes of conflicts, conditions for managerial influence on overcoming conflicts in the organization
Цитування
Рябоконь Д. М. Управління конфліктами в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Д. М. Рябоконь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 65 с. : табл., схеми + дод.
Колекції